The makings of an AKB CHAMPION!

In 2021, we shared Lina’s story with you. A matriculant with lots of potential, who needed support to overcome some of her challenges in order to fulfill her academic endeavors.

Lina was moved from the one-bedroom shack, she shared with her sister and father, in Slovo Park informal settlement, to Abraham Kriel Bambanani’s Langlaagte campus. The move provided her with an opportunity to forget about her circumstances and focus on the future. Most importantly, it gave her hope. A little bit of hope and knowing that there are people out there believing in her and caring for her had a huge impact on her life.

Lina completed her matric and is currently a second-year student studying towards a Diploma in Cost and Management Accounting. To say she is doing well, would be an understatement. Lina is THRIVING!

She is a dedicated student and received no less than three distinctions per semester since commencing her studies in 2022. Lina was also elected as a peer educator, meaning that she engages with other students on a variety of topics that affect young people, aiming to improve their physical and emotional well-being. On her achievements and great progress, Lina humbly commented, “It is my way of giving back and helping others. I know what they are going through and what it meant to me to have someone like Abraham Kriel Bambanani to get me through it”.

Lina will complete her course in 2024 but is already planning to continue studying towards an advanced diploma – which is equivalent to a degree.

Lina is not the first vulnerable child who has developed into a CHAMPION under the care and guidance of Abraham Kriel Bambanani. With kind and caring donors, she will not be the last beneficiary, writing her own success story.

‘n Abraham Kriel Bambanani KAMPIOEN!

In 2021 het ons Lina se storie met jou gedeel. ‘n Matrikulant met baie potensiaal, wat ondersteuning nodig gehad het om van haar uitdagings te oorkom ten einde haar akademiese drome te vervul.

Abraham Kriel Bambanani het Lina se potensiaal raakgesien en met die hulp van donateurs ingespring en Lina gehelp. Sy is geskuif van die eenslaapkamerhut, wat sy met haar suster en pa gedeel het, in die informele nedersetting in Slovo Park, na Abraham Kriel Bambanani se Langlaagte-kampus.

Die skuif het haar die geleentheid gebied om van haar omstandighede te vergeet en op die toekoms te fokus. Meer belangrik is dat dit haar hoop gegee het. ‘n Bietjie hoop en die wete dat daar mense daar buite is wat in haar glo en vir haar omgee, het ‘n groot impak op haar lewe gehad.

Lina het Graad 12 voltooi en is tans ‘n tweedejaarstudent wat studeer vir ‘n Diploma in Koste- en Bestuursrekeningkunde. Dit gaan nie net goed met haar nie, sy floreer!

Sy is ‘n toegewyde student en het nie minder nie as drie onderskeidings per semester behaal sedert sy met haar studies in 2022 begin het. Lina is ook verkies as ‘n portuuropvoeder, wat beteken dat sy met ander studente in gesprek tree oor ‘n verskeidenheid onderwerpe wat jongmense raak, met die doel om  hul fisiese en emosionele welstand te verbeter.  Oor haar prestasies en vordering het Lina nederig gesê: “Dit is my manier om terug te gee en ander te help. Ek weet waardeur hulle gaan en wat dit vir my beteken het om iemand soos Abraham Kriel Bambanani te hê om my daardeur te kry”.

Lina sal haar kursus in 2024 voltooi, maar beplan om verder te studeer ten einde ‘n gevorderde diploma, gelykstaande aan ‘n graad te verwerf.

Lina is een van die vele kwesbare kinders wat onder die sorg en leiding van Abraham Kriel Bambanani tot ‘n KAMPIOEN ontwikkel het. Met die ondersteuning van ons getroue donateurs sal sy beslis nie die laaste begunstigde wees wat haar eie suksesverhaal skryf nie.

Share This Page